امروز تا نیمه شب مردم را به سینماها کشاند

امروز تا نیمه شب مردم را به سینماها کشاند

در سینما فرهنگ برای اولین بار، سانس ۱۲تا ۲نیمه شب در نظر گرفته شد وتماشاگران تا ساعت ۲ به تماشای این فیلم نشستند. در سینما آزادی هم سانس ۲تا ۴ صبح برای فیلم در نظر گرفته شد.در سینما استقلال هم سانس ویژه ۱۲: ۳۰تا ۲: ۳۰ نیمه شب برای فیلم امروز در نظر گرفته شد.
از سویی دیگر پخش کننده ودیگر دست اندرکاران فیلم امروز، برای رضایت تماشاگران، توجه ویژه‌ای به کیفیت نمایش فیلم امروز در سینما استقلال داشته‌اند و فیلم امروز با صدا وتصویر بسیار خوبی در این سینما، در حال نمایش است.

دسترسی آسان به این نوشته لینک کوتاه
QR Code For:  امروز تا نیمه شب مردم را به سینماها کشاند